Ceny biletów

Cennik obowizujący od 1 sierpnia 2018 r.

Rodzaj biletu Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet grupowy

Uwagi

Arsenał 10 zł 5 zł 100 zł bilet grupowy od 20 – 35 osób
Centrum Tradycji Tkackich 10 zł 5 zł 100 zł bilet grupowy od 20 – 35 osób
Wieża Woka (typ: C) 5 zł - 50 zł bilet grupowy od 20 - 35 osób
Bilet rodzinny (ważny z Kartą Dużej Rodziny lub Opolską Karta Rodziny) 20 zł - - obejmuje wszystkie obiekty MZP
Usługa przewodnicka  50 zł (za każdą rozpoczętą godzinę) - - dotyczy oprowadzania po Prudniku
Lekcja muzealna - - 50 zł grupa do 35 osób
Warsztaty tkackie i pozostałe od 10 zł do 15 zł od osoby - -

grupa do 25 osób,
cena w zależności od rodzaju zajęć

Dniem wolnym od opłaty za wstęp do MZP jest czwartek (nie dotyczy Wieży Woka).

 

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Ziemi Prudnickiej przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów z obszarów Polski i Unii Europejskiej;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. opiekunom grup zorganizowanych.