Ceny biletów

 

Rodzaj biletu Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet grupowy

Uwagi

Arsenał 10 zł 5 zł 100 zł bilet grupowy od 20 – 35 osób
Centrum Tradycji Tkackich 10 zł 5 zł 100 zł bilet grupowy od 20 – 35 osób
Wieża Woka (typ: C) 5 zł - 50 zł bilet grupowy od 20 - 35 osób
Bilet rodzinny (ważny z Kartą Dużej Rodziny lub Opolską Karta Rodziny) 20 zł - - obejmuje wszystkie obiekty MZP
Usługa przewodnicka  100 zł (za każdą rozpoczętą godzinę) - - dotyczy oprowadzania po Prudniku
Lekcja muzealna - - 50 zł (za każde rozpoczęte 45 minut) grupa do 35 osób
Warsztaty tkackie i pozostałe zajęcia praktyczne 20 zł od osoby - -

grupa do 25 osób,
 

Dniem wolnym od opłaty za wstęp do MZP jest czwartek (nie dotyczy Wieży Woka).

 

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom;
 6. posiadaczom Karty Rodziny wydanej przez uprawnione organy.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Ziemi Prudnickiej przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów z obszarów Polski i Unii Europejskiej;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich; oraz członkom Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
 5. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 6. dzieciom do lat 7;
 7. osobom i grupom osób, na ich uzasadniony wniosek, na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum lub osoby przez niego upoważnionej;
 8. opiekunom grup zorganizowanych.

Dyrektor MZP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek zainteresowanych, może wyrazić zgodę na częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za świadczone usługi w zakresie przygotowania i udostępniania zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub ich fotografii. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Dyrektor MZP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek zainteresowanych, może zwolnić całkowicie z odpłatności za wstęp. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Ziemi Prudnickiej są:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta-rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe pracowników muzeów Unii Europejskiej;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 5 pkt 1;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS;
 8. legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
 9. Karta Polaka;
 10. dokumenty potwierdzające wiek;
 11. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 12. Karty Rodziny wydane przez uprawnione organy.